Grundsärskola och träningsskolaGrundsärskolan och träningsskolan ger elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Det innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7-16 år. Om eleven inte uppnår kunskapskraven har eleven rätt till två extra år inom grundsärskolan.
Grundsärskolan är idag lokalintegrerad i Sjöparksskolan och verksamheten har en egen rektor. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter. Undervisningen sker i relativt små klasser.

Grundsärskolan
Likheten mellan grundsärskolan och grundskolan är stora. Kursplanerna för grundsärskolan är utformade enligt samma modell som kursplanerna för grundskolan med kunskapskrav inom respektive ämne. Betyg sätts om elev och vårdnadshavare begär det.

Träningsskolan
Träningsskolan är mindre teoretiskt inriktad än grundsärskolan. Undervisningen innefattar ämnesområdena kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter, motorik och estetisk verksamhet.