Skolkurator

Skolkurator vid centrala Elevhälsan

Målet med skolkuratorns arbete är att elever når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elev och vårdnadshavare/föräldrar vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan. Vår utgångspunkt är att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn som omfattar insatser på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Skolkurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens för att möta skolans behov av psykosociala insatser.

Skolkurator arbetar bl.a med att:

  • erbjuda samtal samt rådgivning till elever och deras familjer
  • utföra social utredning som underlag inför mottagande i särskola
  • kartlägga den sociala och psykosociala situationen för enskild elev
  • erbjuda handledning och konsultation till skolans personal
  • bidra till skolpersonalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området
  • samverkar med olika myndigheter och aktörer och kan informera om övriga stödinstanser i samhället
  • vara sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och inom sociallagstiftning
  • upprätta och implementera handlingsplaner inom olika områden för hälsofrämjande och förebyggande insatser