Tätorterna

Kommunens avsikt är att alla hushåll och företag i tätorterna ska ha tillgång till en fiberanslutning. Arbete pågår med att ta fram planer när i tiden olika områden ska byggas ut.

Under 2015 och 2016 har all utbyggnad av fiber skett genom samförläggning vid andra infrastrukturarbeten, men från 2017-2019 kommer utbyggnaden att ta fart ordentligt med områden där kommunen enbart bygger ut fiberinfrastruktur. 

Infrastrukturupprustningar

Gällivare kommun har tagit fram en infrastrukturplan för upprustning av den befintliga kommunala infrastrukturen (VA, gator, gatubelysning etc.). Upprustningen sker områdesvis. På de områden där mer omfattande arbeten görs läggs det även ner kanalisation (tomma rör) för fiber, för att förbereda för kommande fiberanslutning av villor/flerfamiljshus.

På Karhakkaområdet och Forsvallen har har kommunen förberett med fiberrör fram till tomtgräns på alla fastigheter. På den del av Björkmansheden som omfattats av infrastrukturarbetena som pågått under 2016 är det förberett med fiberrör ända fram till husvägg. På dessa områden är planen att färdigställa fiberanslutningarna under 2018.

Nya områden

Det förbereds även för fiberanslutning på nya villa- och industriområden som anläggs.

På Solbacken (villaområde i Koskullskulle) och på det nya industriområdet norr om Vuoskonjärvivägen har kommunen förberett för fiberanslutningar.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post