Om god man och förvaltare

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten ordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare?
En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Vardagen kan bli lättare för en funktionshindrad med en god man som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningar av missbruk  eller sjukdom. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter.

Hur går det till?
Kommunens överförmyndarnämnd har tillsyn över gode män och  förvaltare. Överförmyndaren kan ansöka om att god man eller förvaltare ska utses, men ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Om en person själv, eller en nära anhörig, vill ansöka om god man eller förvaltare ska ansökan skickas till Tingsrätten. Tingsrätten fattar sedan beslut.

Anordnande av god man är frivilligt, men tingsrätten kan även förordna god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet. I så fall skaffar domstolen ett läkarintyg som beskriver personens hälsa. Rätten ska också prata med personen i fråga om denne inte tar skada av att komma till förhandlingen och förstår vad saken gäller.

Upphörande
Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten.

Beslut om att förvaltarskap ska upphöra fattas också av tingsrätten. Detsamma gäller om förvaltarskapet ersätts av ett godmanskap. Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att förvaltarskapet ska upphöra.

En god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli friställd från sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden fattar sådana beslut.

Vem kan bli god man eller förvaltare?
Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man. Uppdraget som god man eller förvaltare är frivilligt. Som god man eller förvaltare har du rätt till arvode och ersättning för vissa kostnader som uppdraget medför.

Under rubriken Informattionsmaterial till höger finner du mer information om godmanskap och förvaltarskap, rollen som god man, information om vad en god man kan göra för dig, etc.