Gåvor


A. Omyndiga barn – föräldrar/förmyndare

Gåvor till omyndiga barn

I de flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Det kan gälla en julklapp eller födelsedagspresent bestående av lös egendom. Om gåvan består av t.ex en fastighet eller en bostadsrätt finns flera formkrav uppfylls för att gåvan ska bli giltig.

Om föräldrar är givare

Om föräldrar avser att ge sitt omyndiga barn en fastighet eller en del i fastighet eller en
bostadsrätt, aktier och liknande ställs särskilda formkrav för att gåvan ska bli giltig. Om föräldrar är givare måste en god man förordnas för att företräda omyndiga barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört. Gode mannen företräder det omyndiga barnet, tar emot gåvan för barnets räkning och ansöker om överförmyndarnämndens samtycke till gåvan.

Ansökan om god man

- upprättas av föräldrarna där man anger bakgrunden till ansökan
- kan innehålla förslag på god man och skriftligt åtagande från denne
- ska åtföljas av personbevis för barnet samt ett yttrande från barnet i det fall barnet fyllt 16 år
- handläggs av överförmyndarnämnden, som förordnar lämplig god man

Om andra än föräldrar är givare

Om andra än föräldrar är givare behövs ingen god man. Föräldrarna företräder då det omyndiga barnet och tar emot gåvan för barnets räkning. Enligt föräldrabalken får föräldrar eller gode män endast med överförmyndarnämndens samtycke mottaga fast egendom, tomrätt eller bostadsrätt som gåva för den omyndiges räkning. Eventuell skuldsättning i samband med gåvan kräver också samtycke från överförmyndarnämnden.

Gåvans förvaltning

Om gåvan medför att barnets sammanlagda tillgångar överstiger 8 basbelopp (342 400 kronor år 2011) ska föräldrarna anmäla detta till överförmyndarnämnden.

Förvaltningen ska också kontrolleras av överförmyndarnämnden om gåvan, oavsett värde, består av fastighet, tomrätt eller bostadsrätt. Överförmyndarkontroll av förvaltningen kan också finnas som villkor i ett gåvobrev.

Gåvor från omyndiga barn

Huvudregeln är förbud mot gåvor av barns tillgångar. Föräldrar kan inte heller för barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande.

 

B. Huvudmän – god man/förvaltare

Gåvor till vuxna huvudmän

Då en huvudman, myndig person som har god man eller förvaltare, ska mottaga en gåva krävs i vissa fall att speciella formkrav uppfylls. Vid gåva av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs att gode mannen eller förvaltaren inhämtar överförmyndarnämndens samtycke. Samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers tillgivaren.

Gåvor från vuxna huvudmän

Huvudregeln ät förbud för en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att ge bort huvudmannens egendom. Undantag från förbudet är gåvor i form av personliga presenter, julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. En god man eller förvaltare får inte heller för huvudmannens räkning avstå från arv eller testamente.

Om huvudmannen är givare

En huvudman med god man behåller sin rättshandlingsförmåga och får göra vad han eller hon själv önskar med sina tillgångar. Det är dock viktigt att understryka att detta gäller bara om han eller hon har förmåga att ge uttryck för en egen vilja och är medveten om vad en gåva innebär.

Det får anses klart olämpligt att en god man eller förvaltare mottar gåvor av sin huvudman.