Behandling av personuppgifter

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204) om kommunens behandling av personuppgifter när du kommer i kontakt med en nämnd vid exempelvis, skrivelser, ansökningar, överklagningar m m

Vad är personuppgifter?
All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Detta är till exempel: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning osv.

Behandling av personuppgifter
Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i personuppgiftslagen eller annan lag som kompletterar personuppgiftslagen.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter oavsett det sker på automatisk väg eller manuellt. Detta innebär att till exempel, insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

Ansvarig för behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är de nämnder i Gällivare kommun som du riktat din begäran eller fråga till. Personuppgiftsansvariga nås på adressen:


Gällivare kommun
Aktuell styrelse/nämnd
982 81 Gällivare

eller på telefon 0970- 818 000

 

Elektronisk behandling
Nämnderna behandlar personuppgifter elektroniskt i de olika ärendehanteringssystem som finns i kommunen. De uppgifter som behandlas är de du lämnar i samband med anmälningar, ansökningar, överklaganden och liknande. Uppgifterna används som underlag för ärendehandläggning, administration, tillsyn, fakturering och statistik.

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter i samband med till exempel överklaganden. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar.

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per kalenderår med stöd av 26 § i Personuppgiftslagen, efter skriftlig begäran, få information om vilka av dina personuppgifter som varje nämnd behandlar. Ett så kallat registerutdrag. Begäran om registerutdrag skall vara egenhändigt undertecknat och skickas till den nämnd som du vill ställa frågan till.

Rättelse av personuppgifter
Om du anser att personuppgifter om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Begäran om rättelse eller radering görs hos respektive nämnd.


Kontakt:

Tel. 0970-818 000