Minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har från och med 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, finska och meänkieli.
Detta innebär bland annat att                                                                                                                                                            
§ 11 Förvaltningsmyndigheten ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i samiska, finska respektive meänkieli där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.

§ 17 När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska, finska eller meänkieli.

§ 18 En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar samiska, finska respektive  meänkieli.
 
Den nya lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor